Så arbetar vi

Wieselgrensskolan är en del av Helsingborgs stads skolor, som är det gemensamma namnet på stadens egna skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Vi garanterar att alla elever kan läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Hos oss har alla elever en personlig utvecklingsplan som utgår från deras talanger, drömmar och förutsättningar. Både elever och föräldrar får regelbundet veta hur det går i skolan. Självklart har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

Elevens utveckling

Vi använder oss av flera metoder för att följa våra elevers utveckling i skolan. Alla elever har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst.

Det finns ett nationellt krav på att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, en IUP. Det gäller för både kommunala och fristående skolor. I den ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I utvecklingsplanen ska elevens lärare även skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. I Unikum kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.

Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Vi vill gärna skapa en god kontakt med dig, så att du känner dig välkommen och delaktig på vår skola.

Vi ser gärna att du som förälder är med och påverkar vad som händer på skolan. Vi har till exempel ett föräldraråd som är ett forum för alla föräldrar. Rådet har två möten per läsår. Då rapporterar rektor och lärare om vad som är aktuellt på skolan. Det är skolledningen som kallar till mötena och alla föräldrar som är intresserade är välkomna.

Utöver föräldraråden har vi föräldramöten minst två gånger per läsår. Då får alla föräldrar en chans att träffa varandra samtidigt som vi informerar om vad som är på gång. Minst en gång per termin är du som förälder även välkommen på utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn. Då pratar vi om barnets utveckling och sätter upp nya mål med skolarbetet.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.