Så arbetar vi

Wieselgrensskolan är en del av Helsingborgs stads skolor, som är det gemensamma namnet på stadens egna skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Elevens utveckling

Varje elev har en individuell utvecklingsplan digitalt i Unikum, ett digitalt verktyg för att kommunicera och skapa tillgänglighet för elever och vårdnadshavare. En gång per termin är du som vårdnadshavare även välkommen på utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn. Tillsammans pratar vi då om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan. Självklart har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

K.R.A.M. står för våra värdeord Kunskap, Relationer, Arbetsro och Mångfald. Dessa har tagits fram av elever, vårdnadshavare och personal och ska genomsyra all vår verksamhet.

Vi har ett trygghetsteam, K.R.A.M.-teamet, ­som är väl kända av alla elever och arbetar aktivt för en trygg och trivsam miljö på skolan. Vi har också rastaktivitetsvärdar som ansvarar för aktiviteterna vid varje rast. Tanken är att det under hela skoldagen alltid ska finnas vuxna närvarande.

Undervisning

Kreativitet och god undervisningskvalitet är viktigt för oss. Hos oss står barnen alltid i centrum och vi har roligt tillsammans. När eleverna har kul i skolan, då lär de som bäst. Alla elever lär på olika sätt och i olika takt. Vi arbetar alltid för att möta eleverna där de är och utgå från varje elevs behov och förmåga.Vi lär oss inte bara inomhus, utan även ute i naturen. Vi har många inspirerande omgivningar i närheten som vi kan vistas i.

Vi lägger stor vikt vid elevernas språkutveckling och arbetar aktivt med läsförståelse där målet är att öka elevernas ordförråd och ordförståelse samt att skapa läsglädje. Vi vet att det ger en god grund för deras fortsatta lärande i alla ämnen.